Get The App

dr._piyush_pankaj

Dr. Piyush Pankaj

Dermatologist...

MBBS(Hons), MD(Skin)

5 years of experience

Muzaffarpur

Doctor’s Fee

400

dr._rajesh_kumar

Dr. Rajesh Kumar

Dermatologist...

MBBS, MD(Skin & DVL)

5 years of experience

Muzaffarpur

Doctor’s Fee

400